Produktinformation

Hunton Nativo Träfiberisolering

Hunton Nativo Träfiberisolering är en byggnadsisolering som i huvudsak är baserad på träfiber tillverkad av granflis från norska skogar. Isoleringen är lätt att bearbeta, den är behaglig att arbeta med och åldrings beständig - ett byggmaterial som varar i generationer.

Kort om NativoR Träfiberisolering:

  • Hunton Nativo tillverkas av granflis från norska skogar, en spillprodukt som tas tillvara från sågverken.
  • Träfiberisoleringen kommer från förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktens livslängd.
  • Allt träflis kommer från PEFCTM-certifierat skogsbruk
  • Träfiber har hygroskopiska egenskaper (kan ta emot och avge fukt)
  • Isoleringsskivorna är formstabila, och finns i alla standardtjocklekar
  • Isoleringsskivorna har hög densitet, och har därför goda ljuddämpande egenskaper


 

isEco cellulosaisolering


INNEHÅLLSDEKLARATION
Användningsområde:
Produkten är i huvudsak avsedd för värme- brand- och ljudisolering.

BSAB-kod:
IB–Termiskisolering mm i hus.

Återvunna
dagstidningar: 88%
Magnesium: 9%
Borsyra: 3%

RÅVAROR
Produkten består av återvunna dagstidningar som behandlas med brandhämmande medel i from av magnesium och borsyra.

Magnesium – Magnesium compounds 
(Mg SO4) (0,7 H2O)
Enligt klassifikation
(67/548/EEC,1999/45/EC): Ofarligt ämne.

Borsyra – Boric acid
(H3BO3)
CAS‐nr 10043‐35‐3
EINECS 233‐139‐2

PRODUKTION
Energislag vid framställning: Grön El
Energiåtgång vid tillverkning:
Ca 0,09 kWh/kg.

Utsläpp till vatten: Inga utsläpp
Utsläpp till luft: Inga utsläpp
Inverkan på mark: Ingen inverkan
Borsalter bryts i dagbrott.

isEco tillverkar cellulosaisolering genom att mala tidningspapper i en kallprocess helt utan utsläpp och restprodukter. Under processen tillsätts flamskyddsmedel som har en brandhämmande effekt, skyddar isoleringen från mögelangrepp samt ohyra och insekter.

INNEMILJÖ
Vid brand avges i huvudsak CO2 och H2O. 

Fuktreglerande vilket bidrar till ett sundare inomhusklimat med en optimal relativ luftfuktighet (Rh). (50% Rh). 

Produkten avger inga egenemissioner. Avger ej TVOC eller Enskilda VOC. Inga allergiframkallande ämnen.


KOMPLETTERANDE INFORMATION
Produktcertifikat: CE ETA-06/0076

Rekommenderad densitet:
Lösfyllnad: 27‐40 kg/m3
Sättningspåslag: 
Upp till 25 cm = 10%
Över 25 cm = 15%
Slutna konstruktioner: 38‐65 kg/m3

Värmekonduktivitet: 
Enligt EN 12667 = 0,037 W/mK
Enligt EN 10456 = 0,039 W/mK

Värmekapacitivitet: c = 2110 J/kg/K

Luftgenomsläpplighet:
r = 5,3 kPa.s/m2 vid 30 kg/m3
r = 25,1 kPa.s/m2 vid 50 kg/m3 

Brandklassning:
100 mm = B–s2, d0 
40 mm = E 
Det går att uppnå både REI 30, REI 60 & REI 90 i rätt projekterade konstruktioner.

isEco Cellulosaisolering är ej känslig för påtvingad konvektion och dess höga densitet och struktur
gör att den inte påverkas av egenkonvektion.

isEco tillverkas i Sverige


HuntonNativo

Tillverkad av restprodukter från den Norska träindustrin
Impregnerad med brandhemmande medel

För ytterligare information se HUnton